Dodaj zlecenie Wybierz najlepszą ofertę kredytu, pożyczki, ubezpieczenia, leasingu, windykacji! Polecaj Kredytologa Zlecenia finansowe kredytolog.pl Zlecenia - ogłoszenia finansowe bez opłat i rejestracji

Regulamin


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, korzystających z Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
2. Każdy Zleceniodawca i Oferent z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

II Definicje

1. Administrator -  Kredytolog.pl,  F&A Pl. Piastowski 5, 58-560 Jelenia Góra
2. Serwis - Serwis internetowych zleceń finansowych prowadzony przez Administratora.
3. Zleceniodawca - każda osoba dodająca do Serwisu zlecenia finansowe.
4. Oferent - Użytkownik, który po zarejestrowaniu do Serwisu ma dostęp do panelu administracyjnego "MÓJ KREDYTOLOG".
5. Rejestracja – Dobrowolne podanie danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym celem otrzymania dostępu do panelu "MÓJ KREDYTOLOG".
6. Mój kredytolog - Panel zabezpieczony hasłem za pośrednictwem którego Oferent może korzystać z dostępnych w nim funkcji.
7. Zlecenie – Zlecenie finansowe złożone w Serwisie za pośrednictwem formularza lub infolinii.
8. Infolinia - Numer telefonu za pośrednictwem którego każdy może dodać zlecenie do Serwisu.
9. Odkrycie danych Zleceniodawcy – przekazanie Oferentowi danych teleadresowych Zleceniodawcy.
10. Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zlecenie, którą Oferent przesyła Zlecenidawcy.
11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem Serwisu, a Oferentem na czas nieokreślony na mocy której Administrator Serwisu zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Oferenta usług elektronicznego dostepu do Zleceń, w zamian za wynagrodzenie określone w Cenniku.
12. Cennik – wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora usług w Serwisie.
13. Opłata – należna Administratorowi płatność od Oferenta za wykupiony Pakiet Dostępowy.
14. Formularz zlecenia – formularz za pośrednictwem którego można bezpłatnie dodawać do Serwisu zlecenia finansowe.
15. Formularz rejestracji - formularz za pośrednictwem którego można bezpłatnie się zarejestrować w Serwisie.
16. Pakiet Dostępowy - Usługa dostępu do Zleceń finansowych
17. Infolinia - numer telefonu pod którym można dodać do Serwisu Zlecenie.

III. DODAWANIE/PUBLIKOWANIE ZLECENIA

1. Zlecenia mogą być dodawane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej za pomocą Formularza dostępnego w Serwisie lub dzwoniąc na infolinię.
2. Za dodanie Zlecenia nie jest pobierana żadana opłata.
3. Dodawanie Zlecenia do Serwisu nie wymaga rejestracji.
4. W celu dodania Zlecenia należy uzupełnić wszystkie wymagane w formularzu pola.
5. Zakazane jest podawanie w treści zlecenia reklam, odnośników do innych stron, adresu email, numeru telefonu.
6. Zlecenie będzie aktywne w Serwisie przez okres 7, 14, 30 lub 60 dni.
7. Dodanie Zlecenia wymaga potwierdzenia poprzez link akceptacji wysyłany automatycznie na adres podany w formularzu. W wiadomości wysyłane są również informacje w jaki sposób można zakończyć zlecenie przed czasem.
8. Zlecenie zostanie dodane do Serwisu po zatwierdzeniu przez Administratora.
9. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treść przekazane podczas dodawania zlecenia.
10. Administrator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia jeżeli uzna, że treść jest niewłaściwa lub w innych uzasadnionych okolicznościach.
11. Administrator zastrzega sobie możliwość zakwalifikowania zlecenia do innej kategorii, niż zostało ono dodane.
12. Administrator przesyła otrzymane zlecenia do wszystkich Oferentów, którzy w panelu Mój Kredytolog zaznaczyli chęć otrzymywania mailem powiadomień o nowo dodanych zleceniach.

13. Zleceniodawca dodając zlecenie wyraża zgodę na udostępnienie Oferentom treści zlecenia wraz z jego danymi tj. imię, nazwisko, email i numer telefonu.

IV.REJESTRACJA OFERENTA

1. Chcąc korzystać z pełnej funkcjonalności, a w szczególności z odkrywania danych Zleceniodawcy, należy się zarejestrować, żeby otrzymać dostęp do panelu Mój Kredytolog.
2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich zainteresowanych składaniem ofert.
3. Rejestracja w Serwisie  wymaga podania wszystkich danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym.
5. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci dokonania rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji pomiędzy Oferentem a Administratorem zostaje zawarta Umowa.
6. Poprzez rejestrację Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w tym w szczególności na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu.
7. Oferent po zalogowaniu może edytować i poprawiać swoje dane podane przy rejestracji.
8. Oferent powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do panelu Mój Kredytolog. Administrator nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Oferenta hasła dostępowego do panelu Mój Kredytolog osobom trzecim.
9. Oferent ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.

V.OBOWIĄZKI OFERENTA

1.    Oferent zobowiązany jest do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną w zleceniu.
2.    Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy dane pozyskane w zleceniu i nie przekazywania ich innym.
3.    Zabrania się Oferentom wysyłania do Zleceniodawcy informacji, które nie dotyczą zlecenia.

VI.WYSZUKIWANIE ZAPYTAŃ/ ODKRYCIE DANYCH

1. Usługa wyszukiwania zapytań pozwala Oferentowi wyszukiwać i przeglądać zlecenia opublikowane w Serwisie.
3. Niezarejestrowani Użytkownicy przeglądający treść zleceń nie mają dostępu do danych kontaktowych Zleceniodawcy.
2. Odkrywanie danych teleadresowych Zleceniodawcy możliwe jest przez Oferenta, który wykupił wybrany Pakiet Dostępowy.
3. Oferenci, którzy nie wykupili Pakietu Dostępowego mają możliwość odkrycia danych teleadresowych jednego zlecenia dziennie.
4. Dane Zleceniodawcy, udostępniane są wyłącznie zarejestrowanym Oferentom, którzy wyrażą zainteresowanie zleceniem.

VII.OPŁATY i FAKTURY

1. Ceny wszystkich Pakietów Dostępowych oferowanych przez Serwis zostały opisane w cenniku, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
2. Cennik znajduje się pod adresem cennik
3. Opłata za pakiet usług jest pobierana z góry, a dokonanie płatności będzie oznaczało, że Użytkownik chce skorzystać z płatnej usługi.
4. Płatność za Pakiet Dostępowy polega na zakupie punktów. Niewykorzystane punkty przechodzą na kolejny miesiąc.
5. Za odkrycie danych teleadresowych zlecenia pobierany jest jeden punkt.
6. Codziennie jest możliwe jedno bezpłatne odkrycie danych teleadresowych jeżeli nie jest wykupiony Pakiet Dostępowy.
7. Pakiet Dostępowy jest uruchamiany automatycznie po zaksięgowaniu należności na kontcie Serwisu.
8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem obsługiwane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl
9. Faktura będzie wystawiona automatycznie i dostępna w formie elektronicznej (PDF) w panelu Mój Kredytolog.
10. Na fakturze będą widniały dane podane przy rejestracji.
11. Oferent upoważnia Administratora do wystawienia faktur Vat bez podpisu odbiorcy.
12. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany cennika w każdej chwili.
13. Nowy cennik zaczyna obowiązywać z chwilą jego ogłoszenia w Serwisie pod adresem cennik
14. Serwis gwarantuje Oferentowi niezmienność ceny usługi w okresie, za który dokonał zapłaty.

VIII.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Administrator zobowiązuje się świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
2. Administrator nie udziela gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.
4. W razie wystąpienia awarii Serwisu, Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych lub w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień Serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zleceń i Ofert oraz informacji o Zleceniodawcach i Oferentach.
7. Administrator nie gwarantuje Oferentom minimalnej liczby zleceń.
8.  Administrator nie gwarantuje Zleceniodawcy, że otrzyma oferty na opublikowane przez Niego zlecenie.
9. Administrator nie gwarantuje Zleceniodawcy, że oferty, które otrzyma spełnią jego oczekiwania.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez Serwis Oferentom, którzy wyrazili zainteresowanie zleceniem.
11. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Zleceniodawcą, który składa zlecenie, a Oferentem który może przekazać ofertę Zleceniodawcy.
12. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem zlecenia.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Oferenta względem Zleceniodawcy.
14. Administrator ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości opłaty wniesionej przez Oferenta w celu wykupienia spornej usługi.
 
VIIII.POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zasady bezpieczeństwa Serwisu zostały opisane na stronie „Polityka prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2) i znajduje się na stronie polityka prywatności.

X.ZMIANY REGULAMINU

1.    Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
2.    Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie Regulamin
3.    Zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony mailem o każdej zmianie Regulaminu.


XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2.    W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony Administratora.
3. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności danych pozyskanych ze zleceń.

XII.REKLAMACJE

1.    Reklamacje związane z Serwisem Kredytolog.pl powinny być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostepnego na stronie głównej Serwisu oraz na stronie Kontakt.
2.    Oferenci reklamacje mogą kierować do Serwisu za pomocą formularza dostępnego w panelu Mój Kredytolog.
3.    Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia na adres z którego złożono reklamację.

INFORMACJE DLA ZLECENIODAWCY

Informacje dla zleceniodawcy - Kredytolog.pl


 • Czy konieczna jest rejestracja w serwisie?
 • Czy pobierana jest jakaś prowizja?
 • Czy moje dane będą widoczne w serwisie?
 • Jak długo czeka się na oferty?

JAK DODAĆ ZLECENIE?


Zareklamuj się u Kredytologa

Co proponuje Kredytolog:

Bezpłatna strona - wizytówka: twojanazwa.kredytolog.pl

 • Zobacz jak będzie wyglądała Twoja wizytówka
 • Samodzielnie stwórz stronę / wizytówkę - zaloguj się

Boks reklamowy na dowolnej stronie - 3 linie tekstu, ikonka, link

 • Reklama wyświetlana rotacyjnie na wybranej stronie
 • Opłata za wielokrotność 1000 wyświetleń
 • Samodzielnie uruchom reklamę - zaloguj się
 • Link pozycjonujący Dofollow

Publikacja artykułu w 11 kategoriach branży finansowej

 • Długotrwała reklama - artykuł nie zostanie usunięty
 • Link pozycjonujący Dofollow

Publikację artykułu należy zamówić poprzez formularz kontaktowy

Reklama na stronie Kredytolog.pl